Documents d’interès

TEXTOS LEGALS  (DEPENDÈNCIA)

Llei de la Dependència (39/2006, de 14 de Desembre) –“Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència”.

Llei de Serveis socials (12/2007, d’11 d’octubre) de la Generalitat de Catalunya.

Llei de prestacions socials de caràcter econòmic del Parlament de Catalunya.


DESENVOLUPAMENTS REGLAMENTARIS DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA.

REIAL DECRET 7/2008, d’11 de gener , sobre les prestacions econòmiques de la
Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència per a l’exercici 2008.

REIAL DECRET 6/2008, d’11 de gener, sobre determinació del nivell mínim de
protecció garantit als beneficiaris del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la
Dependència en l’exercici 2008.

REIAL DECRET 179/2008, de 8 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 6/2008, d’11 de gener, sobre determinació del nivell mínim de protecció garantit als beneficiaris del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència en l’exercici 2008.

REIAL DECRET 614/2007, d’11 de maig, sobre nivell mínim de protecció del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència garantit per l’Administració General de l’Estat.

REIAL DECRET 504/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

REIAL DECRET 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

 


TEXTOS LEGALS (SANITAT)
Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments (Llei 29/2006, de 26 de Juliol).

Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut (Llei 16/2003. de 28 de Maig).

Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (Llei 44/2003, de 21 de Novembre).

Llei d’Autonomia del Pacient (Llei 41/2002, de 14 de Novembre).

Llei General de Sanitat (Llei 3/1986, de 14 d’Abril).

 

TEXTOS LEGALS (ALTRES TEMES D’INTERÈS)

Llei de Regulació del Mercat Hipotecari, hipoteques inverses i segur de
dependència (Llei 41/2007, de 7 de Desembre).