Els serveis Senior

Les necessitats d’assistència a la persona gran varien notablement al llarg del temps. El model d’atenció Senior Residències possibilita que el resident disposi, en tot moment, d’aquells servies que la seva situació personal requereixin.

Des del moment en que la persona sol·licita els serveis de Senior Residències, un equip multidisciplinari, desprès de revisar el seu estat de salut, estableix un Pla d’Atenció Individualitzada (PAI), que es revisat periòdicament, i que inclou tractament dieta alimentaria, programes de rehabilitació física, atenció psicològica, estimulació cognitiva i activitats de temps lliure.

Les activitats soci-culturals dissenyades a Senior Residències serveixen d’entreteniment, però la seva finalitat més important es que son eines que afavoreixen el manteniment de les qualitats cognitives, sensorial i físiques, així com la convivència i el foment de les noves relacions.

Tot el conjunt de serveis que Senior Residències posa a disposició dels residents estan orientats a:

  • Ajudar als residents a mantindre, potenciar o recuperar la seva autonomia personal, tant social, com física i psíquica.
  • Salvaguardar els referents en que es basa la seva identitat i la seva singularitat.
  • Preservar els seus llaços familiars i socials.
  • Acompanyar al resident en les seves activitats de la vida quotidiana.
  • Trobar l’equilibri entre les necessitats de seguretat personal i llibertat del resident.
  • Oferir espais íntims adaptats a les necessitats personals dels residents i de les seves famílies.
  • Respectar els drets i eleccions del residents.
  • Integrar la activitat de la Residència a la vida social i cultural de la comunitat que l’acull.

Logo-Senior-CDR

 DSC_00051  Plato-cocina-3  SMedic2013